Wersja PDF

REGULAMIN PIESZEGO RAJDU
w ramach
„XX-tej Jubileuszowej Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego”

I. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Świętokrzyski Poziom Gór”

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia

III. PARTNERZY:

Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi
Miasto Kielce
Gmina Miedziana Góra
Gmina Masłów
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyski Park Narodowy
Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
Oddział Regionalny KRUS w Kielcach
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A
Buskowianka-Zdrój

IV. TERMIN:
17 czerwca 2023 r.

V. CELE RAJDU:
1. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz województwa świętokrzyskiego;
2. Poznanie walorów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
3. Upowszechnianie turystyki pieszej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu;
4. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu;
5. Integracja środowiska turystycznego.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Rajd odbędzie się bez wzgędu na pogodę w terminie wskazanym w Regulaminie.
2. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (1 osoba dorosła może opiekować się nie więcej niż 7 osobami niepełnoletnimi).
3. W Rajdzie mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
4. Udział w rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia uczestnikom Rajdu ubezpieczenie NNW.
5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z Regulaminem Rajdu, dokonanie zgłoszenia udziału w imprezie w sposób określony w Regulaminie, opłacenie wpisowe w Rajdzie, a także podporządkowanie się decyzjom Organizatora. Osoby nie zgłoszone w sposób określony w Regulamine nie są uczestnikami Rajdu.
6. Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Rajdzie, uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

VII. TRASY RAJDU:
1. Rajd odbywa się na trasach wyznaczonych przez Organizatora wskaznych w dalszej częsci Regulaminu.
2. Uczestnicy Rajdu poruszają się na wybranych przez siebie trasach Rajdu w zorganizowanych grupach prowadzonych przez Przewodników wspomaganych przez służby Organizatora.
3. Organizator zapewnia zorganizowane przejścia i przejazdy na trasach tylko uczestnikom Rajdu. Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika na trasę decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestnika na trasę inną niż wskazana w Karcie Zgłoszenia w przypadku, kiedy liczba uczestników wcześniej zgłoszonych na trasę nie pozwala
na zapewnienie właściwej organizacji Rajdu. W takim przypadku organizator zawiadomi uczestnika wskazując trasę zamienną, na którą uczestnik została zakwalifikowany.
5. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany trasy w trakcie trwania Rajdu.
6. Osoby nie wpisane na imiennych listach przez Przewodnika prowadzącego trasę nie są uczestnikami Rajdu.
7. Każdy uczestnik może zgłosić swój udział w Rajdzie w jednej spośród niżej wskazanych tras.

1) Trasa nr 1–dla początkujących: Huta Szklana – Święty Krzyż – Nowa Słupia dystans: 4,4km, czas przejścia: 3 h, suma podejść: 128 m

2) Trasa nr 2 – dla średniozaawansowanych: Nowa Słupia – Święty Krzyż – Huta Szklana – Przełęcz Hucka – Dawny Nasyp Kolejki Wąskotorowej – Nowa Słupia dystans: 10km, czas przejścia: 4,5h, suma podejść: 354m

3) Trasa nr 3 – dla zaawansowanych: Piórków - Szytniak - Paprocice - Kobyla Góra - Trzcianka - Św. Krzyż - Nowa Słupia dystans: 15,5 km, czas przejścia: 5 h, suma podjeść: 550m

VIII. PROGRAM RAJDU:
1. Program Rajdu:
o Zbiórka uczestników na parkingu obok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ul. IX Wieków Kielc:
Trasa nr 1–dla początkujących: 9.15
Trasa nr 2 – dla średniozaawansowanych: 8.45
Trasa nr 3 – dla zaawansowanych: 8.15
o Wyjazd na trasy:
Trasa nr 1–dla początkujących: 9.30
Trasa nr 2 – dla średniozaawansowanych: 9.00
Trasa nr 3 – dla zaawansowanych: 8.30
o Udział w Pikniku Turystycznym: godz. 15.00
o Zakończenie Rajdu i powrót do Kielc: godz. 19.00
2. Godziny wskazane w programie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ostateczny program Rajdu zostanie przesłany uczestnikom do dnia 10 czerwca br.
3. Na zakończenie Rajdu każdy z uczestników będzie miał możliwość udziału w Pikniku Turystycznym, który stanoiwi integralną część Rajdu. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników szereg dodatkowych atrakcji takich jak: Kapsuła 5D, pokazy dymarskie, gancarskie, konkursy edukacyjne, zabawy dla dzieci, koło fortuny, giga puzzle, produkty polskie, stoisko profilaktyczna, pokaz sprzetu Policyjnego, pokaz sprzetu strażackiego, wyroby regionalne, pokaz sprzetu wojskowego,

IX. ŚWIADCZENIA:
1. Udział w Rajdzie jest odpłatny. Obowiązuje wspiowe w wysokości 30 zł/os.
2. Każdy uczestnik Rajdu posiada prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji określonych
w niniejszym Regulaminie.
3. W ramach wpisowego, Organizator zapewnia następujące świadczenia:
1) Transport uczestników w obie strony na każdej trasie
2) Obsługę przez cały czas trwania wydarzenia przewodników świętokrzyskich
3) Ubezpieczenie NNW
4) Bilet do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
5) Poczestunek na zakończenie rajdu (ognisko z kiełbaską + ciepły posłek)
6) Zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi
7) Pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika
8) Udział w Pikniku Turystycznym
9) Oprawę fotograficzną i muzyczną wydarzenia
10) Udział w warsztatach

X. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE
W celu uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać zgłoszenia za pomocą Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.swietokrzyskipoziomgor.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.
1. Wszystkie informacje wraz z danymi do wpłaty każdy uczestnik otrzyma po rejestracji i weryfikacji w przeciągu 24 godzin.
2. Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji i otrzymania wiadomości e-mail z numerem konta bankowego. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Istnieje możliwość ponownej rejestracji w zależności od wolnych miejsc.
3. Zgłoszenia będą przyjmwane do wyczerpania miejsc na poszczególnych trasach.
4. W przypadku odwołania Rajdu z winy Organizatora, zwróci on niezwłocznie zgłoszonym uczestnikom środki finansowe wniesione tytułem wpisowego na konto wskazane w Karcie Zgłoszenia.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie organizator nie zwraca wpisowego.
8. Każdy zgłoszony uczestnik najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Rajdu za pisemną zgodą Organizatora ma prawo zaproponowania na swoje miejsce innej osoby, która dokona w jego miejsce zgłoszenia udziału w imprezie.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów związanych z organizacją i promocją Rajdu w szczególności
na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

XI. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW:
1. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez służby Organizatora i Przewodnika prowadzącego grupę;
2. Przy przekraczaniu jezdni służby Organizatora zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch
i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
3. Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Nie dostosowanie się uczestnika
do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Rajdu.
4. W przypodku dróg publicznych uczestnicy poruszają się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą. Dopuszcza się korzystanie z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym.
5. Tempo marszu nadaje Przewodnik prowadzący grupę.
6. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza Przewodnik prowadzący grupę.
7. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego marszu
w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go kontynuować.
8. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać służbom Organizatora
i Przewodnikowi prowadzącemu trasę.
9. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zachowania ostrożności w miejscach, w których może im grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
10. Podczas wędrówek szlakami turystycznymi prowadzącymi przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów Dyrekcji ŚPN.
11. Zabrania się zbaczania z wyznaczonego szlaku bez zgody Przewodnika prowadzącego trasę.
12. Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody własne jak i wyrządzone innym uczestnikom lub osobom trzecim wskutek swojego działania lub zaniechania zaistniałego w czasie trwania Rajdu. Uczestnik zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń wobec Organizatorów.
W przypadku konieczności naprawienia przez organizatorów szkód wyrządzonych przez uczestnika, uczestnik zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie poniesione w tym celu wydatki, włączając koszty pomocy prawnej, odsetki i należności sądowe.
13. Organizatorzy, działając poprzez swoje służby i Przewodników, zastrzegają sobie prawo do wykluczenia
z Rajdu uczestników, którzy swoim zachowaniem będą zakłócać porządek lub narażać
na niebezpieczeństwo innych uczestników Rajdu lub osoby trzecie. Ustne wykluczenie z Rajdu dokonane przez Przewodnika prowadzącego trasę skutkuje pozbawieniem statusu uczestnika Rajdu.
14. Każdy uczestnik Rajdu winien posiadać: odpowiedni strój turystyczny, wygodne obuwie turystyczne (na płaskiej podeszwie, obejmujące kostkę), okrycie przeciwdeszczowe (peleryna lub kurtka), dodatkowe wyżywienie na czas trwania rajdu oraz podstawowe środki medyczne. Osoby pełnoletnie zobowiązane
są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby inne niż ich przedstawiciele lub podmioty działające na zlecenie Organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rajdu, w tym programu imprezy wynikającej
z z uwagi na wystąpienie zdarzeń, na powstanie których nie miał wpływu, a mających wpływ
na bezpieczeństwo i komfort uczestników.
3. Wszelka korespondencja odbywająca się pomiedzy Organizatorem a Uczestnikiem odbywać będzie
za pośrednictwem numeru telefonu i adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika w Karcie Zgłoszenia.
4. Wyjaśnień treści Regulaminu oraz odpowiedzi na pytania związane z Rajdem udzielają Organizatorzy. Kontakt z Organizatorem: Paweł Milewicz tel.: 530 650 082 mail: swietokrzyskipoziomgor@gmailcom.
5. Regulamin Rajdu dostępny jest do wglądu formie elektronicznej na stronie internetowej www.swietokrzyskipoziomgor.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!